Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebilehe Digimakse (Digimakse.ee) ja portaali kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes Digimakse veebilehe kasutajaks või teostades ostu käesolevas veebilehel annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

Mõisted

Klient ehk kasutaja – Digimakse veebilehel registreeritud või registreerimata isik, kes on kasutamas maksete teenust käesolevas veebiportaalis (internetiaadressil https://digimakse.ee).

Digimakse – veebileht, mis turundab ja vahendab erinevate pankade pangalingi teenuseid või tooteid.

Teenuspakkuja – juriidiline isik, kelle tooteid või teenuseid turundatakse ja vahendatakse Digimakse veebilehel.

Teenus

Tingimustes nimetatud teenuse all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, kliendile võimaluse andmist teenuste või toodete kasutamiseks Digimakse veebilehe vahendusel. Digimakse vahendab käesoleval veebilehel teenuste/toodete turundust ja ostu/müüki.

Käesolevad tingimused on koostatud heas usus ja on kooskõlas heade tavadega ning Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega.

Digimakse veebilehe teenust kasutades või toodet ostes, on Klient teadlik, milline on teenuse sisu, maksumus, tingimused ja muu informatsioon ning vastutab täiel määral kasutatud teenuse eest.

Digimakse pakub teenuse eest tasumiseks internetipõhiseid maksevõimalusi:

Swedbank AS pangalingi makse võimalus;

SEB Pank AS pangalingi makse võimalus;

Krediidipank AS pangalingi makse võimalus

LHV Pank AS pangalingi makse võimalus

Nordea Bank AS Eesti filiaali pangalingi makse võimalus

Digimakse õigused ja kohustused

Kõikide teadete edastamine ja vahendamine Kliendi ja Digimakse vahel toimub elektrooniliselt veebilehe, e-posti või SMSi vahendusel.

Klient kasutades teenust Digimakse veebilehe vahendusel sõlmib müügilepingu Teenuspakkujaga.

Digimakse ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad pangalingi maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumised ja teised tehnilised vead.

Digimakse -l on õigus omal vabal valikul piirata või tühistada Kliendi veebilehe kasutamisõigust s.h muuta veebilehel avaldatud informatsiooni või sulgeda Kliendi kasutajakonto kui Klient:

– rikub Kasutustingimusi või Kasutustingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

– on esitanud Digimakse veebilehel valesid, eksitavaid või ebatäpseid andmeid;

– levitab teadlikult valeinformatsiooni ja solvab Digimakse veebilehte, Teenuspakkujaid või teisi inimesi.

Digimakse-l on õigus saata Kliendi e-posti aadressile või telefoni numbrile erinevaid kommertsteateid. Kliendil on õigus loobuda kommertsteadetest, teavitades vastavasisulisest soovist Digimakse klienditeenindust.

Digimakse-l on õigus katkestada pakutava teenuse ost / müük, misiganes ajahetkel, sellest eraldi osapooli teavitamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse muu katkemise põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja pakkumuste esitamise võimalus jätkub.

Digimaksel on kohustus teatada pankadele iga Kliendi andmed. Pangal on õigus keelduda Kliendile teenust osutamast ning Kliendi mittesobivusest 7 pangapäeva jooksul.

Digimaksel on õigus küsida Kliendilt Panga nõudmisel esitamiseks kõiki tellimuse ja kauba või teenuse üleandmisega seotud dokumente.

Digimakse-l on õigus salvestada kasutaja veebilehitsejasse küpsiseid (Cookies), mille eesmärk on:

– logida Digimakse kasutajakontoga automaatselt sisse, kui too külastab Digimakse veebilehte;

Kliendi õigused ja kohustused

Kasutaja kohustub esitama Digimakse kasutajakontot registreerides täielikult tõeseid isikuandmeid.

Klient kohustub Digimakse veebilehte kasutama ainult käesolevate kasutustingimuste raames nimetatud eesmärkidel ja tegema kõik endast oleneva, et mitte soodustada konto ligipääsu andmete levikut ja pettuste toime panemist.

Klient kohustub teavitama Digimakse klienditeenindust koheselt, kui tema konto ligipääsuandmed on sattunud kolmandate osapoolte valdusesse.

Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

– on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid;

– täidab nõuetekohaselt kõiki kasutustingimustes sätestatud kohustusi;

– on teadlik, et sõlmib Digimakse veebilehel teenust kasutades lepingu Teenuspakkujaga;

– on teadlik ja nõustub sellega, et Digimakse veebilehel on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

– tagab müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste õiguspärasuse ja kinnitab seaduslikku õigust nende müügiks.

– eduka makse sooritamiseks lisab Digimakse igale maksele viitenumbri. Seetõttu peab klient hea seisma selle eest, et kõik maksed sooritatakse läbi Digimakse keskkonna. Digimaksele otse makstes viitenumbrit ei lisata ning makse ei kajastu makse saaja kontol.

Kasutustingimuste muutmine

Digimakse veebilehel on õigus muuta käesolevaid tingimusi igal ajahetkel ja sellest etteteavitamata.

Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest Digimakse veebilehel.

Isikuandmed ja nende töötlemine

Digimakse veebileht ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Avaldame kolmandale isikule kasutaja andmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks lepingus või muul viisil fikseerituna kasutaja nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel (nt notar, uurimisorganid).

Digimakse veebilehel on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid Teenuspakkujale, kellel on omakorda õigus kasutada Kliendi isikuandmeid oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks, turundamiseks ja arendamiseks.

Digimakse veebileht salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab Digimakse veebileht endast parima.

Andmeid, mida Digimakse veebileht on saanud Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on Digimakse veebilehel õigus töödelda kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda Digimakse veebilehelt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest Digimakse klienditeenindust.

Lõppsätted

Digimakse kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Digimakse veebileht lahendada läbirääkimiste teel, selle võimatuse korral pöördutakse Harju Maakohtusse.

Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt enda kohustused Digimakse veebilehe ees.